Můj účetNákupní košík

Affiliate program - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – Kapatex s.r.o.
Affiliate program na stránkách www.frotedarek.cz

1. Základní údaje
Provozovatel internetového obchodu www.frotedarek.cz je společnost Kapatex s r.o.
Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Jaroslav Jandura

Kapatex s.r.o.
Vážská 845/5
196 00 PRAHA 9 Čakovice
IČO: 65412010
DIČ: CZ 65412010
Společnost KAPATEX s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku městského soudu v Praze oddíl C
vložka 44601.

Bankovní spojení pro platby v Korunách:
ČSOB a.s., Praha - Olšanská, Olšanská 1a, účet číslo: 108072495/0300
IBAN: CZ7803000000000108072495, SWIFT: CEKO CZPP

Bankovní spojení pro platby ze Slovenska v Euro:
ČSOB a.s. SK, Malacky, Ľuda Zúbka 4, účet číslo: 4004972374/7500
IBAN: SK0875000000004004972374
SWIFT: CEKO SKBX

Kontaktní osoba pro mktg: Markéta Dvořáková, tel.: +420 737 282 778, e-mail:dvorakova@kapatex.cz
Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Stanislav Duben, e-mail: stanislav@duben.org
Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 pracovních dní.

2. Partner
Partner je subjekt, který byl přijat společností Kapatex s.r.o. do provizního systému v rámci Affiliate programu a který propaguje prostřednictvím svých webových stránek a marketingových aktivit nabídky a reklamy na zboží, které nabízí ve svém internetovém obchodu frotedarek.cz. (dálejen „Partner“)

3. Provizní systém
Kapatex s.r.o. v rámci internetového obchodu na webové stránce www.frotedarek.cz zajišťuje také přístup do Affiliate programu, který umožňuje to, aby Partner umístil na své webové stránky nabídky a reklamy na zboží, které prodává frotedarek.cz. Kapatex s.r.o. v souladu s těmito podmínkami vyplácí Partnerovi odměnu z ceny zboží, které Frotedarek.cz prodá svým zákazníkům na základě přístupu zprostředkovaného Partnerem pomocí odkazu umístěného na webových stránkách Partnera.

4. Podmínky vstupu do provizního systému
Subjekt, který má zájem stát se Partnerem v Affiliate programu, musí podat žádost k registraci vyplněním registračního formuláře. Poté co žadatel obdrží přihlašovací údaje a poprvé se na základě těchto údajů přihlásí do aplikace, stává se Partnerem Affiliate programu. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva a strany jsou vázány těmito podmínkami.

5. Omezení, závazky a ručení Partnera

Partnerské webové stránky nesmějí zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu ani s podobným obsahem souviset resp. ho používat:

 • názvy domén, které obsahují v jakékoli podobě výraz frotedarek.cz
 • webové stránky, v jejichž rámci se nachází webová stránka nebo webové stránky řešené tak, že existuje nebezpečí záměny s webovou stránkou frotedarek.cz
 • seznamy bannerů nebo webové stránky vyzývající k prokliknutí nebo vynucující si prokliknutí.
 • Spojení na cílové stránky frotedarek.cz (landing pages) je dovoleno pouze tehdy, když je před takové stránky zařazena „affiliate landing page“, která je pro uživatele patrná a je přihlášená.
 • Automatické a zavádějící spojení na cílové stránky frotedarek.cz není dovoleno.
 • publikující subjekty a stránky, které obsahují, používají nebo u uživatelů internetu instalují dialer, Adware a/nebo Spyware
 • koncentrace placených linků
 • webové stránky s vlastními partnerskými programy
 • webové stránky, které jsou "ve výstavbě"
 • webové stránky, které porušují trestně právní předpisy a navíc jejich prostřednictvím dochází k šíření pornografie, šíření propagačních prostředků protiústavních organizací, veřejné vyzývání k páchání trestných činů, pohrůžky trestnými činy, štvaní lidu, navádění k trestným činům a líčení násilností. Obsah, který porušuje dobré mravy a platné zákony nebo práva třetích stran
 • srovnávací reklama, především agresivní srovnávací reklama, která může vytvářet problémy ve vztazích s ostatními provozovateli reklamy a agresivní konkurenční nároky, které nejsou odůvodněné
 • webové stránky s nadměrně dlouhou dobou stahování resp. stránky, které jsou nedostupné
 • webové stránky, které navzdory výslovné akceptaci našeho reklamního filtru zabraňujícího spojení na stránky s pornografickým a násilí oslavujícím obsahem, provedou spojení na takovéto stránky
 • odkaz nesmí být umístěn na stránkách, které nemají obsah nebo jsou vytvořeny pouze za účelem zobrazování reklam

cookie dropping, reklama ve vrstvách (layers) a pop-ups: Vytváření cookies je dovoleno pouze, když:

 • je použit oficiální a jednoznačně označený reklamní prostředek Frotedarek.cz
 • reklamní prostředek Frotedarek.cz je pro uživatele patrný
 • vytvoření cookies předchází dobrovolné a vědomé prokliknutí uživatele

Při porušení ze strany přihlášených partnerů ztrácejí tito nárok na provizi. V těchto případech si vyhrazujeme právo k okamžitému vyloučení z affiliate programu, jednostrannému ukončení smlouvy a podniknutí dalších právních kroků, případně uplatnění nároků na náhradu škody. Pokud by Vaše webová stránka nesplňovala všechna výše uvedená kritéria, vyhrazuje si Kapatex s r. o. právo osvobodit jednotlivé publikující subjekty od určitých omezení po předchozí dohodě a písemném stvrzení takové úpravy. S návrhy změn se případně obracejte na email: dvorakova@kapatex.cz

6. Vyhledávače
Ve vyhledávačích nebo podobných službách (např. Seznam, Centrum, Google, Atlas a k nim náležejících vyhledávacích portálech), není dovoleno použití následujících klíčových slov:

 • Kapatex
 • Fotoosuška
 • Fotoručník
 • Image - značkovým právem chráněné pojmy (např. Frotedarek.cz), příslušné pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny (např. chybně napsané výrazy) a značkové pojmy třetích stran.

Při nedodržení ztrácí affiliate partner nárok na příslušnou provizi a společnost Kapatex s r.o. je oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná pět pracovních dní po výzvě společnosti Kapatex s r.o. k zaplacení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok společnosti Kapatex s r.o. na náhradu škody v plné výši. Partner navíc odpovídá za jakékoli nároky poškozených třetích osob a zavazuje se takové nároky plně uspokojovat.

7. Reklamní prostředky a online reklamní nosiče
Veškeré reklamní prostředky používané v rámci Affiliate programu jsou chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno pouze v rámci Affiliate programu. Změny v textech nebo zobrazeních nebo zcela vlastní reklamní výroky jsou přípustné pouze po vysloveném souhlasu Frotedarek.cz.

Manipulace s reklamními prostředky nebo jejich nesprávné používání povedou k vyloučení partnera z Affiliate programu. Provozovatel Affiliate programu si vyhrazuje právo na přesměrování právních nároků, které vzniknou ze zmanipulovaných reklamních prostředků (např. chybné prodejní ceny) na webové stránky partnera, popř. po partnerovi požadovat náhradu takových nároků, které musel uspokojit sám.

Jakékoli použití překračující rámec Affiliate programu, především komerční šíření nebo rozmnožování je zakázáno resp. vyžaduje předcházející písemný souhlas provozovatele Affiliate programu. Toto platí i pro přijetí do elektronických databází a rozmnožování na CD-ROM, DVD atd. V ostatních bodech platí právní limity, které vyplývají z autorského práva, práva na ochranu dat a ostatních aplikovatelných zákonných předpisů.

Propagace kampaně e-mailem na e-mailové adresy třetích osob, jestliže neexistuje souhlas příjemce (spam), je nepřípustná a nesmí být prováděna. Bez újmy nároků na zanechání takového způsobu reklamy a bez újmy ostatních nároků přísluší společnosti Kapatex s r. o. za každé porušení tohoto druhu smluvní pokuta ve výši 40 000 Kč, kterou je třeba stanovit v individuálních případech podle spravedlivého uvážení.

8. Základy pro poskytování odměny (provize)
Kapatex s.r.o. se zavazuje platit Partnerovi odměnu (provizi), která náleží Partnerovi v případě, že Uživatel navštíví prostřednictvím webových stránek Partnera webové stránky Frotedarek.cz a zde uskuteční nákup. Partnerovi přísluší v tomto případě dohodnutá odměna ve výši z ceny nákupu bez DPH z každého realizovaného obchodu uživatele.

Partner obdrží odměnu tehdy, pokud uživatel realizuje nákup do 30 dní od posledního kliknutí z Partnerových stránek. Nárok na odměnu vzniká partnerovi tehdy, kdy zákazník s Frotedarek.cz
uzavře kupní smlouvu a zaplatí objednané zboží. Partner neobdrží odměnu tehdy, pokud uživatel zakoupené zboží do 14 dnů v souladu s obchodními podmínkami Frotedarek.cz vrátí nebo objednávku zruší.

Partner nemá nárok na odměnu z uhrazených služeb, jako například doprava apod.

Vyplácená částka bude vypočtena na základě statistik dostupných Partnerovi v Affiliate programu. Výše odměny je určena na 15%, pokud není sjednáno jinak. Bude vyplácena vždy po 30 dnech od skončení dotčeného kalendářního měsíce na základě Partnerem vystavené faktury se splatností 21 dní.

9. Osobní údaje
Partner dává přihlášením do Affiliate programu Frotedarek.cz souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při přihlášení. Osobní údaje Frotedarek.cz nepředává žádné další straně a slouží pouze pro komunikaci a obchodní nabídky související s Affiliate programem, s jejichž zasíláním Partner výslovně souhlasí.

Osobní údaje může Partner kdykoliv změnit po přihlášení do svého Affiliate programu. Svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může partner kdykoli odvolat, a to tak, že napíše zprávu na email dvorakova@kapatex.cz.

10. Doba trvání smlouvy a vypovězení smlouvy
Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoli (v osobní oblasti affiliate partnerů) vypovědět.

Výpovědní doba činí v takovém případě 7 dní od data, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

Každá ze stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvní povinnosti druhou stranou, a to i v případě, kdy se jedná o nepodstatné porušení.

Po ukončení smluvního vztahu musí být všechny reklamní prostředky a linky frotedarek.cz ze stránky partnera neprodleně (nejpozději však po 24 hodinách) odstraněny.

Finanční vyrovnání proběhne dle předchozích ujednání a to k datu ukončení smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi Kapatex s.r.o. a Partnerem.

Frotedarek.cz si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky oznámí e-mailem minimálně 7 dní před účinností nových smluvních podmínek. V případě, že Partner neoznámí nesouhlas s novými Obchodními podmínkami, mají strany za to, že Partner s podmínkami souhlasí. V případě, že partner oznámí nesouhlas s novými smluvními podmínkami, dojde k ukončení smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti nových smluvních podmínek.

Strany se dohodly, že budou upřednostňovat doručování jakýchkoli písemností dle této smlouvy elektronicky, a to pro Frotedarek.cz na emailovou adresu dvorakova@kapatex.cz případně obchod@kapatex.cz a Partnerovi na emailovou adresu, kterou uvedl ve svých přihlašovacích údajích v Affiliate programu.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně ustanoveními Občanského zákoníku v platném a účinném znění. V otázkách neupravených se řídí tato smlouva ustanoveními o zprostředkovatelské smlouvě dle § 2445 a násl.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem po odsouhlasení ze strany Kapatex s.r.o. a prvním přihlášením Partnera do Affiliate programu.

12. Soudní příslušnost
Pokud to zákon připouští, sjednává se jako místo příslušného soudu Praha.

Tyto podmínky jsou platené od 1.4.2015

Jsme Vám kdykoli k dispozici pro dotazy a připomínky na adrese lokvencova@kapatex.cz popřípadě na info@frotedarek.cz

Powered by PitchPrint